Problematisk plejesag

TV 2 har i sommer i flere indslag dækket den såkaldte plejesag fra Odense, hvor en plejemor mister besindelsen og groft overfuser sin dengang 12-årige plejesøn. I september endte sagen som en klage hos seernes redaktør, da Syd- og Sønderjyllands Politi besluttede at droppe voldssigtelsen mod plejemor.

Den opsigtsvækkende sag blev offentliggjort på tv2.dk samt i 19-NYHEDERNE den 11. juli. Omdrejningspunktet var en skjult optagelse foretaget af drengens 16-årige søster, da den voldsomme episode i plejefamilien fandt sted i midten af marts - næsten fire måneder før offentliggørelsen på TV 2.

Der blev i NYHEDERNEs indslag ikke nævnt noget om baggrunden for eller optakten til konflikten. I en grafik i NYHEDERNE hed det blot, at kommunen i sagens akter skriver, at:

"[plejemor] beskriver, at [drengen] var helt dyrisk, han slog og sparkede omkring sig og hans blik i øjnene var utilregneligt… Plejemor havde til sidst blevet nødt til at fastholde ham, da han var til fare for sig selv og andre."
Og kort efter konkluderer kommunen:
"Det er forvaltningens vurdering, at en fastholdelse af [drengen] har været nødvendig i den aktuelle situation for at beskytte [drengen]… Der vurderes ikke at være grundlag for at undersøge sagen yderligere…"

Denne forklaring stemmer imidlertid ikke særlig godt overens med, hvad man i indslaget ser på det 2 minutter og 23 sekunder lange udsnit af den skjulte optagelse, hvor man oplever plejemor gå amok.

Uden nærmere forklaring om, hvad der var gået forud for denne episode kom hendes forklaring derfor til at fremstå temmelig utroværdig i indslaget.

Af den fortrolige indberetning, som jeg ikke skal referere i detaljer, fremgår imidlertid også, at der gennem længere tid havde været en konflikt mellem plejefamilien og de biologiske forældre, som også involverede børnene. Det er sikkert ikke hele forklaringen, men det anspændte forhold kan have været en medvirkende årsag til, at konflikten løb løbsk for plejemor. Den del af sagen blev imidlertid ikke omtalt i NYHEDERNEs indslag.

Kronologi

Episoden i plejefamilien fandt sted 16. marts. Derefter anmeldte de to ældste plejebørn den følgende dag sagen til Odense kommunes børn- og unge-vagt.

18. marts anmeldte plejemor sagen til familiens socialrådgiver i kommunens børn- og ungeforvaltning, hvor hun afgav ovennævnte forklaring.

Den 22. april – altså en måned og seks dage senere – afleverede den biologiske mor videooptagelsen fra datterens mobiltelefon til kommunen og politiet.

I løbet af foråret besluttede Odense kommune at tvangsfjerne den biologiske mors nyfødte datter og anbringe også dette barn hos plejefamilien. Moren klagede over denne beslutning og krævede at få børnene hjem, men fik afslag i juni.

TV 2|NYHEDERNE fik midt i juni historien tilbudt af to freelance-journalister. Videooptagelsen blev udleveret til TV 2 af den biologiske mor.

Derefter ruller historien på TV 2 den 11. juli, hvor nyheden blev ”breaket” på tv2.dk kl. 13.20 og i NYHEDERNE kl. 19.00 samme aften. Sagen blev fulgt op i NYHEDERNE kl. 22 samt de følgende dage.

Hovedvinklen for historien er, at en plejemor i Odense er blevet meldt til politiet efter en konflikt med en 12-årig dreng – et af hendes i alt fem plejebørn.

Den biologiske mor fremstår i indslaget som hovedkilde til sagen, hvor der bliver vist en ubrudt sekvens på 2 minutter og 23 sekunder fra den skjulte optagelse. Der bliver ikke givet oplysninger om baggrunden for episoden, lige som det ikke bliver forklaret, hvad der er sket i perioden fra marts til juli. To ekspertkilder forklarer i interview, at de ikke er bekendte med baggrunden for sagen. Med TV 2s ord ”fordømmer” de plejemorens adfærd.  

Børne- og familiechef Lone Tue Hansen fra Odense Kommune forklarer i efterfølgende direkte interview, at den slags konflikter undertiden finder sted i plejefamilier og på institutioner med socialt belastede børn, men der gives ikke oplysninger om, hvorfor den type konflikter opstår eller om baggrunden for den konkrete episode.

Kl. 22 er hovedvinklen, at seerne ”raser” på NYHEDERNEs side på Facebook, og at selv fagfolk er chokerede over videooptagelsen. Et efterfølgende direkte interview med Jens Vegge Bjørck, formand for Plejefamiliernes Landsforening, handler om, hvad man kan gøre, hvis en konflikt eskalerer. 

12. juli: Sagen følges op i NYHEDERNE kl. 19. Hovedvinkel er den fire år gamle sag, hvor plejefar af den biologiske mor blev anmeldt for vold mod den nu 16-årige plejedatter. Sigtelsen blev senere frafaldet. Desuden indslag med professor Inge Bryderup, som ofte har hørt om tilsvarende sager med konflikter i plejefamilier. Der fremgår ikke noget om, hvorfor disse familiære konflikter opstår, ud over at det er børn med ”svære problemer”.  I indslaget indgår endvidere et interview med Venstres Eyvind Vesselbo, som slår til lyd for, at plejefamilier skal uddannes bedre, lige som udvælgelsen skal være strammere. Endelig bringer man et indslag med Børnerådets tidligere formand og formanden for børnepsykologerne om for og imod at plejebørn skal videooptage den type situationer.

13. juli: NYHEDERNE kl. 19. Et indslag handler om, at uddannelsen af plejeforældre er mangelfuld, og familierne er ikke godt nok forberedt på at modtage børn, der ofte har ar på sjælen og psykiske problemer. Et andet indslag handler om, at psykisk vold mod børn er sværere at straffe end fysisk vold, selv om verbale overgreb kan være værre end fysisk smerte. Endelig fremgår det af dækningen, at Odense Kommune har vurderet, at det er i børnenes tarv at lade dem blive hos plejefamilien, mens politiet efterforsker anklagerne mod plejemor for vold.

Det oplyses ikke i dette indslag, at episoden, som TV 2 ”har omtalt de seneste dage” fandt sted næsten fire måneder tidligere, og at der muligvis er faldet ro på forholdene i familien i den mellemliggende tid. I et nedlæg til dækningen meddelelse det, at moren til den 13-årige dreng, der var genstand for raserianfaldet, har fået fjernet alle sine syv børn blandt andet på grund af en psykiatrisk diagnose, og at man kan læse mere om det på tv2.dk. I artiklen på nettet fortæller den biologiske mor, at hun lider af en personlighedsforstyrrelse af typen borderline og har fået fjernet sine børn, fordi hun mangler empati og derfor er uden forældreevne.

18. juli: Ankestyrelsen beslutter at undersøge, om Odense kommune gør nok for plejebørnene i plejefamilien. Indslag i NYHEDERNE kl. 19.

14. august: Odense kommune beslutter at fjerne to af de i alt fem plejebørn fra plejefamilien. Indslag i NYHEDERNE kl. 19. Ifølge en pressemeddelelse fra Odense Kommune har plejefamilien ”i 10 år ydet en fantastisk indsats under til tider meget svære betingelser”. Det fremgår ikke af indslaget.

4. september: Syd- og Sønderjyllands Politi beslutter at frafalde voldssigtelsen mod plejemoren. Det fremgår ikke af NYHEDERNEs hovedudsendelse kl. 19, at både plejemor og vidner samstemmende har forklaret politiet, at drengen umiddelbart inden den anmeldte episode optrådte voldeligt overfor en søster og et andet plejebarn samt muligvis også overfor plejemoren. Ifølge politiet holdt hun ham fast, da han ville tage sko på og forlade huset. Det er en medvirkende årsag til, at politiets anklager har opgivet sigtelsen mod plejemor for vold. Disse oplysninger fremgik kun af nyhedsudsendelsen kl. 18 samt dækningen på tv2.dk.

Sag af samfundsmæssig interesse

Plejeforældrene har efterfølgende klaget til seernes redaktør over, at TV 2 har tilsidesat de generelle krav for god presseetik samt TV2s interne etiske retningslinjer. Dette er under henvisning til manglende respekt for den personlige integritet, privatlivets fred og parternes behov for beskyttelse mod uberettiget krænkelse.

Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt der var offentlig interesse i en enkeltsag som den foreliggende er jeg imidlertid enig med TV 2.

Efter min vurdering er det en sag af samfundsmæssig interesse, når børn, der er anbragt i det offentliges varetægt, bliver udsat for et svigt af en type som det skete i plejefamilien i marts.

Odense Kommune besluttede - efter TV 2s omtale af sagen - at fjerne to af børnene fra plejefamilien, fordi man skønnede, at det var for stor en belastning at skulle tage vare på fem plejebørn. Derfor var det efter min opfattelse berettiget at rejse sagen i offentligheden.

Nyheden var fire måneder gammel

Til gengæld er jeg enig med plejefamilien i, at videoen og sagen ikke var dagsaktuel, da den i midten af juni kom til mediernes kendskab.

TV 2 burde derfor have forklaret bedre om baggrunden for episoden, og om hvorfor sagen først kom frem i NYHEDERNE efter næsten fire måneder.

Hvad var der sket i den mellemliggende periode – og hvorfor valgte den biologiske mor først at gå til medierne på et tidspunkt, hvor man ellers må formode, at konflikten trods alt var dæmpet noget ned?

Det kom ikke frem i dækningen. TV 2|NYHEDERNE burde efter min vurdering have forholdt sig kritisk til den biologiske mor og spurgt ind til hendes motiver for at bringe sagen frem til offentligheden så sent. Det nærmeste man kom sagen var en artikel på tv2.dk, hvor hun forklarede, at hun bare håbede på at få ”en enkelt chance”.

Video var væsentlig dokumentation

I spørgsmålet om den skjulte video er jeg til gengæld enig med TV 2 i, at det var berettiget at vise videoen, da jeg ikke vurderer, at dokumentationen kunne være fremskaffet på anden måde, blandt andet fordi plejeforældrene er pålagt tavshedspligt, som de kunne henvise til.

Man kan diskutere, om det var journalistisk nødvendigt at vise hele sekvensen for at dokumentere episoden. Det meget lange og ukommenterede klip kom til at virke dramatiserende og medvirkede derved til en dæmonisering af plejemor, hvilket blandt andet kunne ses i den efterfølgende debat på TV 2|NYHEDERNEs side på Facebook, hvor stort set alle kommentarer var entydigt negative.

Den lange sekvens var dog samtidig et væsentligt element i dokumentationen af, at episoden gik helt over gevind, og var derfor vigtig for, at man som seer forstod, at der - uanset hvilken forklaring, der lå bag - var tale om et uacceptabelt overgreb på en 12-årig dreng.

Efter min vurdering burde TV 2 dog have forklaret mere om baggrunden for episoden, så seerne kunne sætte det ind i den rette sammenhæng.

Jeg er endvidere enig med plejefamilien i, at den ved sin kontrakt med Odense Kommune er pålagt tavshedspligt. Det burde have fremgået klart af dækningen i stedet for meddelelser om, at plejefamilien ikke ”ønskede” at udtale sig.

Manglende balance

Jeg er enig med TV 2|NYHEDERNE i, at børn ikke skal udsættes for svigt og overgreb. Set fra min stol er det vigtigt, at medierne agerer kontrolfunktion i denne type sager. En netop offentliggjort undersøgelse fra Ankestyrelsen har vist, at mange anbragte børn føler sig svigtet af ”systemet”, og at de ikke høres ofte nok.

Men djævelen ligger som bekendt i detaljen – og hvis seerne og samfundet skal blive klogere og drage en lære af den ulykkelige sag er det journalistisk nødvendigt at undersøge og redegøre for alle relevante omstændigheder, herunder også hvad der fik sagen til at gå op i en spids, så plejemor tabte besindelsen. Det er et vigtigt bidrag til, at man måske kan undgå den slags sager i fremtiden.

Det kunne have løftet dækningen i TV 2|NYHEDERNE til en generel og principiel debat om, hvorfor og hvornår det går galt i plejefamilier med børn fra en socialt og psykisk belastet baggrund.

Det fremgår af TV 2s etiske retningslinjer, at alle skal behandles fair og redigeres redeligt, så det bragte klip eller program fremstår i rette sammenhæng, lige som det fremgår af Pressenævnets regler for god presseskik, at retsreportagen bør være objektiv.

Det fremgår endvidere, at kritik bør udvises over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt.

Det er journalistikkens ansvar at bringe de alvorlige sager til offentlighedens kendskab. Men det er også mediernes ansvar at fremstille sagerne balanceret og fair. Opgaven er at fremlægge relevante, faktuelle oplysninger, så andre kan bedømme – og dømme – sagerne.

I denne sag var der ikke kun tale om svigt i plejefamilien. TV 2 svigtede efter min vurdering seerne ved ikke at fremlægge tilstrækkelig meget af den komplicerede historie, så man selv på et ordentligt grundlag kunne tage stilling til sagen.

LARS BENNIKE 14.10.2013