To "næser" til TV 2 i Pressenævnet

TV 2 har fået to ”næser” af Pressenævnet 25. juni. Den ene er fuldt fortjent – det er kun rimeligt, at man får en påtale, hvis man undlader at omtale, når der falder dom i en sag samme dag, som et program går i luften. Men den anden er mere problematisk, for spørgsmålet er, om det er rimeligt at få skæld ud og skulle sige undskyld for noget, man ikke har sagt?

Den første kendelse fra Pressenævnet er klar.

I programmet ”Basta”, som handlede om Københavns kommunes jagt på parkeringssyndere, og blev sendt på TV 2 den 8. januar 2009, undlod man at omtale, at Københavns kommunes center for parkering vandt tre ud af de fire parkeringssager, som kommunen havde indbragt for Østre Landsret. Afgørelsen faldt samme dag, som programmet gik i luften, så det burde naturligvis være omtalt, hvis man skal leve op til de presseetiske regler om hurtige og korrekte oplysninger.

Den anden kendelse - hvor TV 2|DANMARK bliver pålagt at give en kyllingeproducenten Rose Poultry A/S delvist genmæle mod udsendelserne ”Operation X: De pumpede kyllinger” og ”Go’ morgen Danmark”, som blev sendt på TV 2 den 5. februar 2009 - er efter min opfattelse til gengæld mere problemfyldt, hvilket også kan ses af, at et af Pressenævnets medlemmer, redaktør Jan Kristensen fra Fyens Stiftstidende, har afgivet dissens i forbindelse med afgørelsen.

Genmæle for noget, som ikke er sagt 

Af kendelsen – som kan læses i sin fulde udstrækning på min hjemmeside under ”Afgørelser fra Pressenævnet” og på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125836 – fremgår direkte, at ”det siges ikke i udsendelserne, at vandlagen i Rose Poultry A/S’ kyllingefileter – eller i andre dansk producerede kyllingefileter – indeholder svinehud eller svineprotein”.

Af Pressenævnets sagsfremstilling fremgår endvidere andetsteds: ”TV 2 sendte den 5. februar 2009 om aftenen udsendelsen ”Operation X: Pumpede kyllinger”, der beskrev æg- og kyllingeproduktionen. Udsendelsen omtaler bl.a., hvordan ’neutralmarineret’ og ’naturalmarineret’ kyllingefileter ofte er tilsat vand og tilsætningsstoffer, så kyllingefileten ikke er 100 % kyllingekød, men en procentdel vandlage. Det oplyses i udsendelsen, at det er lovligt at tilføre ingredienserne, så længe det deklareres på pakken. Det siges ikke, at der er tilsat svineprotein eller –hud”. Citat slut.

Alligevel når tre ud af fire nævnsmedlemmer frem til, at Rose Poultry A/S skal have genmæle – mod noget, der altså ikke er sagt på TV 2.

Tre medlemmer – Thomas Rørdam, Lene Sarup og Otto Juhl Nielsen – udtaler:
”Vi finder imidlertid, at udsendelserne kan efterlade et indtryk af, at dette er tilfældet. Vi lægger herved vægt på, at det i Operation X udsendelsen nævnes, at der er næsten 40 % vand, sukker og tilsætningsstoffer i nogle af Rose Poultry A/S’ fileter, samtidig med, at det senere i udsendelsen omtales, at et eksperiment har vist, at vandet løber ud af fileten, hvis der sprøjtes 38 % væske i den, mens der ved anvendelse af svinepulver kan sprøjtes mindst 100 % væske i en filet, uden at vandet løber ud. Vi lægger endvidere vægt på, at svinepulverproducenten Scanflavour i udsendelsen er citeret for ikke at ville oplyse, hvilke kyllingeprodukter, pulveret anvendes til. Da der ikke foreligger dokumentation for, at Rose Poultry A/S anvender svineprotein eller svinehud i sine kyllingefileter, er der tale om en faktisk forkert oplysning. Da oplysningen er egnet til at påføre Rose Poultry A/S skade af betydning, finder vi, at selskabet er berettiget til et genmæle heroverfor”.

Ét medlem – Jan Kristensen – udtaler:

”Jeg finder, at forsøget i Operation X udsendelsen med indsprøjtning af svinepulveret klart fremstår som et forsøg, og at dette ikke sættes i forbindelse med Rose Poultry A/S’ produkter. På denne baggrund finder jeg, at der ikke er bragt faktisk forkerte oplysninger, og at selskabet derfor ikke er berettiget til at få bragt et genmæle”.

Enig med nævnets mindretal

Jeg er – som seernes redaktør – enig med Jan Kristensen.

Forsøget med indsprøjtning af svineprotein i en ubehandlet kyllingefilet er i udsendelsen klart afgrænset. Det bliver tydeligt forklaret, at redaktionen selv har pumpet en filet med saltvand og svineprotein, mens de indkøbte fileter udelukkende er tilsat vand, salt, sødestof, konservering og antioxidanter.
Det eneste sted, hvor svinepulveret sættes i forbindelse med en konkret industriel sag, er da man i speaken siger:

 ”Nu er det så ikke alle producenterne, der altid husker at deklarere det. I 2003 var der stor skandale i England, da man fandt udeklareret svineprotein i kyllingefileter fra Holland”.

I teksten til selve genmælet skriver de tre medlemmer af Pressenævnet, at ”i udsendelsen omtales det, at forsøg har vist, at vandlagen lettere bindes i kyllingefileterne, hvis der anvendes pulver af svineprotein eller svinehud.”

Det er imidlertid ikke en nøjagtig gengivelse af udsendelsen, idet Morten Spiegelhauer her siger, at ”man skal tilsyneladende bruge nogle tilsætningsstoffer, der kan binde vandet inde i kyllingen, hvis vi skal nå op på de høje procenter, vi så i vores vandtest.”

Det siges altså ikke, at man skal bruge svineprotein, men blot tilsætningsstoffer for at opnå et højt vandindhold. Andre steder i udsendelsen er disse tilsætningsstoffer i forbindelse med de indkøbte kyllingefileter præciseret som vand, salt, sødestof, konserveringsmiddel og antioxidanter.

En forklaring på den efter min opfattelse problematiske kendelse skal muligvis findes under punktet ”yderligere oplysninger”, hvor Pressenævnet anfører, at dagbladet B.T. den 5. februar 2009 bragte artiklen ”Velbekomme: Der er svinehud i dit kyllingekød”  i en omtale forud for aftenens Operation X.

Det var ikke sandt – og der var heller ikke dækning for påstanden i programmet, hvorfor BT den 4. marts måtte gå den tunge vej og dementere overskriften.

Man må dog gå ud fra, at BT’s redaktør selv redigerer sin avis, så på den baggrund virker det sært, at TV 2|DANMARK skal give genmæle for noget, som med Pressenævnets egne ord ikke er sagt.

LARS BENNIKE, 01.07.2009